Home / FLOW Cities / Gdynia / 

Gdynia - PL

Gdynia - PL

O Gdyni

Partner w projekcie FLOW: Miasto Gdynia

Gdynia jest miastem portowym zlokalizowanym w północnej części Polski nad morzem Bałtyckim. Miasto należy do metropolitalnego obszaru Gdańska, Gdyni i Sopotu, zamieszkałego przez ponad 1,5 miliona mieszkańców. Gdynia jest ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej, handlu międzynarodowego, nauki, edukacji, kultury i turystyki. Jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, gdzie bardzo istotną role odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Transport publiczny w Gdyni postrzegany jest jako najbardziej energooszczędny i o największej dostępności w Polsce. Flota pojazdów składa się z innowacyjnych, nisko-emisyjnych autobusów, także zasilanych gazem ziemnym (CNG) oraz nowoczesnych trolejbusów. Niestety, przy wskaźniku motoryzacji wynoszącym ponad 500 pojazdów na 1000 mieszkańców oraz przy rosnącym udziale transportu indywidualnego w podróżach, większym o 6% niż w roku 2008, Gdynia staje przed problemem rosnącego zatłoczenia. Sytuację pogarsza także problem z parkowaniem w centrum Gdyni, brak parkingów „Park and Ride” oraz brak wydzielonej strefy pieszej w centrum miasta.

Uczestnictwo w projekcie FLOW

Cele zrównoważonej mobilności w Gdyni

W celu zwiększenia udziału podróży rowerowych w podziale modalnym transportu, w roku 2013 został wykonany audyt wskazujący działania które należy podjąć, aby uzyskać 10% udział rowerów w roku 2023. Środki do stworzenia stref przyjaznych pieszym określono jako wprowadzenie ograniczeń dla samochodów oraz wprowadzenie stref “tempo 30”. Rezultatem uczestnictwa Gdyni w projekcie CIVITAS DYN@MO podjęto szerokie dyskusje na temat wprowadzenia pierwszej strefy pieszej w centrum miasta. Gdynia Posiada wysoki udział transport publicznego w podziale modalnym transportu. Miasto podejmuje działania, aby transport publiczny stawał się bardziej konkurencyjny poprzez wprowadzanie innowacyjnych i energooszczędnych pojazdów, bus-pasów oraz wdrożenie systemu priorytetów sygnalizacji świetlnej dla pojazdów transportu zbiorowego. 

Makro i mikroskopowe modelowanie ruchu w projekcie FLOW:

Gdynia posiada 3-poziomowy model transportowy, opracowany w ramach projektu CIVITAS DYN@MO przez Politechnikę Gdańską. Narzędzie to pozwala na modelowanie ruchu indywidualnego i zbiorowego. Poprzez udział w projekcie FLOW, Gdynia zamierza rozszerzyć swój 3-poziomowy model o ruch pieszy i rowerowy, który służyć będzie jako narzędzie do planowania, podejmowania decyzji i analizowania wpływu ruchu pieszego i rowerowego na ograniczenie kongestii.

Spodziewane efekty

Gdynia ma zamiar ugruntować wiedzę na temat ruchu pieszego analizując działania ukierunkowane na zwiększenie udziału ruchu pieszego oraz ograniczenie kongestii. Wiedza ta będzie także użyteczna na potrzeby planowania sieci rowerowej i analizy przebudowy infrastruktury w celu walki z zatłoczeniem.

Adresy internetowe:

www.gdynia.pl, www.mobilnagdynia.pl

Szybkie fakty:

Populacja: 250.000 mieszkańców

Powierzchnia: 135 km2

Długość dróg: 399,5 km

Długość ścieżek rowerowych: 52,61 km

Powierzchnia chodników i dróg rowerowych: 1,40 km2

Środki transport publicznego: autobus, trolejbus, kolej miejska

Długość tras środków transportu publicznego: autobusy – 204 km, trolejbusy - 40,3 km, kolej miejska – 12 km (tylko na obszarze Gdyni)

Dzienna liczba podróży transportem publicznym: 1,47 dziennie na osobę

Liczba podróży samochodowych w dniu roboczym:1,90 dziennie na osobę.

Podział modalny transportu w Gdyni (Miasto Gdynia, 2013)