Home / FLOW Cities / Sofia / 

Sofia - BG

Sofia - BG

За София

Партньор в проект FLOW: Център за градска мобилност ЕАД (ЦГМ) 

София e столица на България и най-големият град в страната. Тя е административен, индустриален, транспортен, културен, конгресен и университетски център на страната. София е динамичен град, чието население и градска зона расте непрекъснато, особено интензивно през последните десетилетия. Това предопределя и сериозните предизвикателства, с които се сблъсква ежедневно местната власт, свързани с натоварен трафик и задръствания. София притежава най-голямата и сложна транспортна система за обществен транспорт. Тя е единственият български град с четири вида обществен транспорт – автобусен, трамваен, тролейбусен и метро. Ежедневно, с масов градски транспорт се осъществяват над 1,2 млн. пътувания с над 800 превозни средства. Транспортната система на София е добре развита и е важна част от националната транспортна схема. През последните години с помощта на средства от европейските фондове бяха направени големи инвестиции в строителството на метрото, обновяването на превозните средства на обществения транспорт и инфраструктурата. С доставките на нови тролейбуси по Проект за интегриран столичен градски транспорт, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, както и доставките на нови автобуси, финансирани от Оперативна програма „Околна среда“ и заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще бъде постигнат един значителен процент на обновяване на тролейбусния и автобусния парк. 

От 1990 г. ръстът на населението и броят на личните автомобили значително се повишава, което води до все повече задръствания. Ето защо, Столична община и Център за градска мобилност се стремят да намалят дела на личните автомобили в полза на енергийно ефективни начини на придвижване. Една от основните цели на Столична община е да създаде велосипедна мрежа със съоръжения за пешеходци и по-добра организация на управлението на трафика в София чрез увеличаването на използването на интелигентни транспортни системи. 

Дейности в проект FLOW 

Цели за устойчива мобилност на София

С оглед на съществуващите пред местната власт предизвикателства, една от основните задачи, които сме си поставили е да подобрим условията за стратегическо и пространствено планиране на градската мобилност чрез изработването на дългосрочен План за устойчива градска мобилност.  Изпълнението на конкретно заложените мерки в един такъв документ ще осигурят приемственост в политиката на градска развитие, ще допринесат за подобряване на екологичните условия в града, безопасността на движение, прилагането на алтернативни начини за придвижване, подобряване на градската логистика, внедряване на модерни ИКТ технологии. 

По настоящем, приоритетите за велосипедно развитие са:

  • Създаване на взаимосвързана велосипедна система;
  • Възможности за комбиниране на велосипедно и пешеходно придвижване;
  • Създаване на велосипедни маршрути/алеи в паркове;
  • Свързване с градския транспорт, в частност с метро станции;
  • Изграждане на съоръжения за паркиране на велосипеди.

Оценка за въздействието в проект FLOW

С подкрепата на проект FLOW, Център за градска мобилност ще проведе кампании за придвижване от и до работното място с велосипед и пеш. Тази мярка има за цел да информира гражданите за наличните възможности за колоездене и пешеходно придвижване чрез кампании на работното място. Материалите, които ще се предоставят ще включват велосипедни/пешеходни карти с маршрути, брошури с полезни съвети за колоездене в градски условия, както и обучения за управление на велосипед в градска среда.

Очаквани резултати

С участието си в проект FLOW, бихме искали да допринесем за по-доброто разбиране на ползите от ходенето пеш и карането на велосипед сред гражданите, както  и да усвоим успешните мерки, инструменти и подходи, които да се прилагат в бъдеще. Оценката на кампания и въздействието й върху задръстването ще бъдат използвани за развитието на последващи мерки и кампании. 

Интернет адреси:

www.sofiatraffic.bg (Център за градска мобилност)

www.sofia.bg (Столична община)

Бързи факти

Население: 1,300,000 жители

Площ 1 311 км2

Дължина на пътната мрежа: 3,400 km

Дължина на велосипедни пътища:  40 км.

Дължина на пешеходни пътища: 2,440 km

Видове обществен транспорт: автобуси, трамваи, тролеи, метро

Дължина на маршрутна мрежa: 1591 км.

Пътувания с обществен транспорт на ден:Пътувания с всички видове градски транспорт на ден 1 444 864

Автомобили, преминали през централната градска част в работен ден: 122 560 превозни средства

Дялово разпределение по видове транспорт в София
(Източник: Генерален план за организация на движението(ГПОД), 2010)